Algemene voorwaarden en privacy statement.

Op deze pagina vindt u de Algemene Voorwaarden en privacy verklaring van Apenkooi De Luc’s.
Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen, laat het ons dan weten via apenkooidelucs@gmail.com of via 0651624533.

 

Apenkooi De Luc’s is gevestigd te Vierpolders en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64100227. Ons B.T.W.-nummer is NL217015736B06.

 

Algemene voorwaarden

 

1.      TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN Apenkooi De Luc’s.

 

a.      Deze Algemene Voorwaarden Apenkooi De Luc’s zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een deelnemer) die deelneemt aan een indoor les (Apenkooien voor volwassenen) en/of andere trainingen/lessen aangeboden en/of verzorgd door Apenkooi De Luc’s.

b.      Door deelname aan een Apenkooi De Luc’s les verklaart de deelnemer en/of opdrachtgever zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden Apenkooi De Luc’s.

c.      Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden Apenkooi De Luc’s geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.

d.      Apenkooi De Luc’s kan deze Algemene Voorwaarden Apenkooi De Luc’s van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van Apenkooi De Luc’s. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden Apenkooi De Luc’s verstrekt.

e.      Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden Apenkooi De Luc’s strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, onredelijk bezwarend wordt geacht of op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het Apenkooi De Luc’s toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.

 

 

2.      OVEREENKOMST

 

a.      Een overeenkomst tussen Apenkooi De Luc’s en een deelnemer/opdrachtgever ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een deelnemer/opdrachtgever.

b.      Voor Apenkooi De Luc’s ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een deelnemer/opdrachtgever aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.

c.      Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Apenkooi De Luc’s. Wijziging van een overeenkomst kan voor een deelnemer kosten met zich meebrengen.

d.      Een overeenkomst tussen Apenkooi De Luc’s en een deelnemer/opdrachtgever bestaat uit:

(i)                 een strippenkaart, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een beperkt aantal Apenkooi De Luc’s lessen.

(ii)               een sportief evenement, dat bestaat uit: Een Apenkooi De Luc’s les.

 

 

3.      STRIPPENKAARTEN

 

a.      Een strippenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar.

b.      Een strippenkaart is maximaal tot één jaar na afgifte van de strippenkaart geldig.

c.      Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een strippenkaart worden opgeschort. Apenkooi De Luc’s heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.

d.      Een strippenkaart loopt automatisch af. Een strippenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd.

 

 

4.      INSCHRIJFGELD, PRIJZEN EN BETALING

 

a.       Een deelnemer is eenmalig inschrijfgeld verschuldigd bij de aanschaf van een strippenkaart.

b.      De actuele prijzen van de strippenkaarten, staan op de website van Apenkooi De Luc’s. Apenkooi De Luc’s heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van Apenkooi De Luc’s. Prijsverhogingen hebben geen effect op reeds afgesloten en betaalde strippenkaarten.

c.       Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden middels bankoverschrijving naar de rekening van Apenkooi De Luc’s.

d.      Een strippenkaart dient vooraf ineens te worden betaald. 

e.      Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een deelnemer / opdrachtgever alle kosten, die Apenkooi De Luc’s of een door Apenkooi De Luc’s ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een deelnemer aan Apenkooi De Luc’s verschuldigd is, aan Apenkooi De Luc’s verschuldigd.

f.        Apenkooi De Luc’s heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een deelnemer/opdrachtgever niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

 

 

5.      ANNULERING EVENEMENTEN

 

Deze bepaling is uitsluitend van toepassing op sportieve evenementen. Indien de opdrachtgever zich voor een sportief evenement heeft ingeschreven, heeft de opdrachtgever het recht de Apenkooi De Luc’s les binnen 24 uur te annuleren. In geval van annulering bij groepsboekingen is de opdrachtgever het volledige honorarium of een gedeelte van het honorarium verschuldigd. De opdrachtgever is verplicht in geval van annulering:

– binnen 24 uur voor aanvang 100% van het honorarium te voldoen;

– 3 dagen voor aanvang 75 % van het honorarium te voldoen;

– 5 dagen voor aanvang 50% van het honorarium te voldoen;

– 8 dagen voor aanvang 25 % van het honorarium te voldoen.

 

5.2   ONTBINDING EVENEMENTEN

 

a.  De Deelnemer/Opdrachtgever kan een overeenkomst met Apenkooi De Luc’s ontbinden met een termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst tussen beide partijen is gesloten.
b.  De deelnemer/opdrachtgever ontbindt de opdracht door te e-mailen naar apenkooidelucs@gmail.com .
c.   Brengt de deelnemer/opdrachtgever via e-mail een verklaring tot ontbinding uit, dan bevestigt Apenkooi De Luc’s per e-mail de ontvangst van deze verklaring.
d.    Op de deelnemer/opdrachtgever rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van de ontbinding.
e.    Ingeval de deelnemer/ opdrachtgever zijn recht van ontbinding uitoefent zal de deelnemer/opdrachtgever de inmiddels al door Apenkooi De Luc’s gemaakte redelijke kosten, in het kader van de overeenkomst vergoeden.
f. Na het verstrijken van het termijn van veertien (14) dagen na het sluiten van de overeenkomst is het niet meer mogelijk voor een deelnemer/opdrachtgever om de overeenkomst met Apenkooi De Luc’s te herroepen.
g. Het recht op herroeping vervalt zodra de deelnemer/opdrachtgever deelneemt aan een les voordat de termijn veertien (14) dagen is verstreken.

 

 

6.      DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN LES.

 

a.    Een deelnemer dient zich voorafgaand aan een Apenkooi De Luc’s  les aan te melden via het inschrijfformulier. Zonder aanmelding heeft een deelnemer geen recht op deelname aan een Apenkooi De Luc’s les.
b.    Een deelnemer kan zich tot uiterlijk drie (3) uur voor aanvang van een Apenkooi De Luc’s les nog uitschrijven. Zonder uitschrijving wordt in het geval van een Strippenkaart een (1) strip in rekening gebracht.
c.    Apenkooi De Luc’s is gerechtigd het lesrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van Apenkooi De Luc’s.
d.    Apenkooi De Luc’s heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een reguliere les bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval worden in rekening gebrachte strippen gecrediteerd.
e.    Buitengewone omstandigheden leveren voor Apenkooi De Luc’s altijd overmacht op en ontheffen Apenkooi De Luc’s van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is Apenkooi De Luc’s ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.
f.    Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een les daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door Apenkooi De Luc’s van de les worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer/opdrachtgever.

 

 

7.      AANSPRAKELIJKHEID

 

a.    Deelname aan een Apenkooi De Luc’s les geschiedt altijd geheel op eigen risico.
b.    Apenkooi De Luc’s, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een deelnemer/opdrachtgever aan een les.
c.    Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Apenkooi De Luc’s, haar medewerkers en trainers, is Apenkooi De Luc’s niet aansprakelijk.
d.    Apenkooi De Luc’s is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een deelnemer/opdrachtgever mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een les. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
e.    Apenkooi De Luc’s is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een Apenkooi De Luc’s les. Een Apenkooi De Luc’s  les is intensief en blessuregevoelig. Een Deelnemer/Opdrachtgever dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een Apenkooi De Luc’s les. Indien een deelnemer/opdrachtgever gezondheidsklachten heeft, of indien een deelnemer/opdrachtgever een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een deelnemer/opdrachtgever advies in te winnen bij een arts.
f.    Apenkooi De Luc’s behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Apenkooi De Luc’s les.
g.    Apenkooi De Luc’s is niet verzekerd voor schade van een deelnemer/opdrachtgever. Een deelnemer/opdrachtgever, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een Apenkooi De Luc’s les.
h.    De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een Apenkooi De Luc’s les is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

 

 

8.      WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY

 

a.    Apenkooi De Luc’s respecteert de privacy van haar Deelnemer/Opdrachtgever en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.
b.    Apenkooi De Luc’s gebruikt de gegevens alleen om de overeenkomst met een deelnemer/opdrachtgever zo snel en goed mogelijk uit te voeren.
c.    Apenkooi De Luc’s zal de gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.
d.    De werknemers van Apenkooi De Luc’s en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.
e.    De verstrekte informatie op de website www.apenkooidelucs.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
f.    Hoewel Apenkooi De Luc’s de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan Apenkooi De Luc’s niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de gegevens, tenzij er aan de zijde van Apenkooi De Luc’s sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
g.    De website www.apenkooidelucs.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Apenkooi De Luc’s.
h.    De Deelnemer verklaart zich bekend en akkoord met de 
Privacy Statement

 

9.      KLACHTEN

 

a.    Een deelnemer/opdrachtgever dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van Apenkooi De Luc’s zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij Apenkooi De Luc’s te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de deelnemer/opdrachtgever de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt telefonisch of per email bij Apenkooi De Luc’s doorgegeven(06-51624533, apenkooidelucs@gmail.com)onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht.
b.    De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.
c.    Apenkooi De Luc’s beantwoordt de door de deelnemer/opdrachtgever ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien Apenkooi De Luc’s verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan deelnemer/opdrachtgever na de constatering hiervan.
d.    Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden Apenkooi De Luc’s.

 

 

10. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

a.    Van deze Algemene Voorwaarden Apenkooi De Luc’s kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Apenkooi De Luc’s.
b.    Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

 

 

Privacy verklaring

 

Behandeling van informatie

De informatie die u zelf door geeft wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

De informatie die u zelf indient is op eigen risico. Apenkooi De Luc’s maakt op dit moment (nog) geen gebruik van een beveiliging en staat niet garant voor het uitlekken van deze gegevens. De informatie die u indient is net zo veilig als dat u deze informatie naar iemand zou toe mailen.

Op deze site gebruiken we geen cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als wij uw gegevens ontvangen worden deze zorgvuldig bewaard op onze lokale locatie en niet doorverkocht aan derden. De gegevens worden enkel gebruikt voor interne registratie.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen
– Per email: apenkooidelucs@gmail.com
– Per telefoon: 0651624533

 

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via het hierboven vermelde adres.

Toegang

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Wijzingen

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacy-beleid ». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.